Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 (W związku z tym, że RODO znacznie rozszerza obowiązek informacyjny dobrym rozwiązaniem jest spełnienie jego w Polityce prywatności. Poniższy dokument stanowi jedynie wzór dla sprzedawców korzystających z AtomStore, który należy dostosować do specyfiki sklepu).

Zgodnie z RODO (szczegółowe informacje w art. 13) administrator podczas pozyskiwania danych osobowych przekazuje osobie, której dane zbiera takie informacje jak:

a) swoją tożsamość i dane kontaktowe;

b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;

c) cele przetwarzania danych osobowych (np. realizacja zamówień), oraz podstawę prawną przetwarzania (wskazane w RODO, np. umowa lub zgoda);

d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (np. przetwarzanie na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Stronę);

e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją (np. firmy kurierskie, oprogramowanie do prowadzenia sklepu internetowego);

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane (np. do momentu cofnięcia zgody), a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

g) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

h) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

i) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (poza EOG) oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych;

j) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

k) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

l) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. zakresie, w jakim – osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl