Regulamin

Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu, za zapłatą opłat związanych z wykonaniem umowy przewozu Towaru do Klienta.

Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów – lista tych podmiotów znajduje się na stronie internetowej jubilerebis.pl

Formularz Kontaktowy – usługa elektroniczna umożliwiająca wysłanie za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient – oznacza (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2018.1025)

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2018.1025)

Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym

Przedsiębiorca – oznacza Klienta niebędącego Konsumentem

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu

Sklep Internetowy, Sklep - sklep internetowy Sprzedawcy i Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://jubilerebis.pl/

Sprzedawca i Usługodawca – oznacza przedsiębiorcę Jubiler Ebis siedzibą w Wieluniu przy Pl. Legionów 6, 98-300 Wieluń wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS 

Towar - oznacza rzecz sprzedawaną Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu po zapłacie ceny

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Przesłana przez Sprzedawcę korespondencja elektroniczna, zapisana na twardym dysku komputera Konsumenta bądź Przedsiębiorcy stanowi trwały nośnik

Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty związane z wykonaniem umowy przewozu Towaru do Klienta

Umowa o świadczenie usług – oznacza umowę dotyczącą świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 z późn. zm.). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 w/w Ustawy

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Usługodawca świadczy nieodpłatnie usługi: Formularza Kontaktowego, Prowadzenie Konta Klienta, Wysyłania Newslettera do Klienta

Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej

Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2017.683 z późn. zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 z późn. zm.)

Wada – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą

ɪɪ ᴘᴏsᴛᴀɴᴏᴡɪᴇɴɪᴀ ᴏɢᴏ́ʟɴᴇ

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.jubilerebis.pl prowadzony jest przez Jubiler Ebis Pl. Legionów 6, 98-300 Wieluń

 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec Umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

 4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

 5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 6. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

 7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Jubiler Ebis są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.

 9. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego Jubiler Ebis jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i zegarków

 10. Ceny podane na stronie Sklepu www.jubilerebis.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 11. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.jubilerebis.pl

 12. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 14. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 15. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

  a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

  b) mediację

  c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

  d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

                                                       ɪɪɪ ᴘᴏsᴛᴀɴᴏᴡɪᴇɴɪᴀ ᴏɢᴏ́ʟɴᴇ

 1. Sklep Internetowy dostępny pod domeną www.jubilerebis.pl prowadzony jest przez …….. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ………. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: …….., numer NIP: ……., numer REGON: …..., a adresem do korespondencji:: ………….., adres poczty elektronicznej: …………., numer telefonu: ……..

 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, niemniej bez akceptacji Regulaminu nie jest możliwe utworzenie Konta i zawarcie Umowy sprzedaży.

 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo Klientów będących przedsiębiorcami.

ɪᴠ ʀᴇᴊᴇsᴛʀᴀᴄᴊᴀ

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym Jubiler Ebis jest dobrowolna i bezpłatna

 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane

 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zaobowiązany jest podać dane: 

  a) Imię

  b) Nazwisko

  c) Adres e-mail

  d) Hasło

  e) Powtórz hasło

  f) Nr. telefonu

 4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo:

  a) Nazwę firmy

  b) NIP

 5. Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowościach w sklepie na adres mailowy podawany przy Rejestracji.

 6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

ᴠ sᴘᴏsᴏ́ʙ ᴘᴌᴀᴛɴᴏśᴄɪ

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) i podawane są w złotych polskich (PLN)

 2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

  a) przelewem/przekazem/e-przelew/karta kredytowa/pay-pal – wpłata na rachunek bankowy sklepu Jubiler Ebis pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru

  b) płatność gotówką – przy odbiorze

 3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych

ᴠɪ ʀᴇᴀʟɪᴢᴀᴄᴊᴀ ᴅᴏsᴛᴀᴡʏ

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu

 2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT

 4. Zamówienie złożone w dniu roboczym do godziny 13.00 uważa się za złożone w tym samym dniu, jeżeli zamówienie zostanie zarejestrowane po godzinie 13.00, uważa się za przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wpłynięcia zamówienia. Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  a) przesyłka pocztowa;

  b) przesyłka kurierska

 6. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży wyraźnie stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży

 7. Przesyłki dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania. Wysyłki realizowane są od poniedziałku do piątku. Nie wysyłamy biżuterii z dostawą na weekend

 8. Termin dostawy Produktu wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy;

ᴠɪɪ ɢᴡᴀʀᴀɴᴄᴊᴇ

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego są objęte gwarancją Sprzedawcy oraz Producenta. Producent jak i Sprzedawca udzielają 2 letniej gwarancji na zakupiony produkt. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale Reklamacja – Rękojmia.

ᴠɪɪɪ ᴡʏᴍɪᴀɴᴀ

 1. Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 30 dni od dnia otrzymania produktu.

 2. Koszty wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący.

 3. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.

 4. Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymania przesyłki przez Sklep nie później niż do 14 dni od daty otrzymania.

 5. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą Sklepu internetowego i wypełnienie formularza

ɪx ᴢᴡʀᴏᴛ ᴘʀᴏᴅᴜᴋᴛᴏ́ᴡ

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie można wysyłać drogą elektroniczną na adres kontakt@jubilerebis.pl bądź listownie na adres:

  Jubiler Ebis
  Pl.Legionów
  98-300 Wieluń

 2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

 3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

 4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

 7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

  a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

  b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

 9. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

 10. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

x ʀᴇᴋʟᴀᴍᴀᴄᴊᴀ

 1. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktu bez wad. Dodatkowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta określono na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

 3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących mu w ramach gwarancji albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 4. Klient może złożyć reklamację na formularzu i przesłać ją:

  a) pisemnie na adres: Pl. Legionów 6, 98-300 Wieluń;

  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ebis.sklep@gmail.com

  Równocześnie Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru na adres: Jubiler Ebis Plac Legionów 6 98-300 WieluńReklamacja zostanie rozpatrzona po otrzymaniu reklamowanego towaru.
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jednie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznał za uzasadnione.

xɪ ᴅᴀɴᴇ ᴏsᴏʙᴏᴡᴇ

 1. Administratorem danych osobowych Klientów gromadzonych dla celów dokonania zakupów w Sklepie Internetowym pod adresem www.jubilerebis.pl oraz dla celów kontaktowych, archiwizacyjnych i reklamacyjnych oraz dla celów obsługi Konta w Sklepie Internetowym, jest ………...prowadząca działalność gospodarczą pod firmą …………………... wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności w Wieluniu (98-300), Pl. Legionów 6, numer NIP:……., numer REGON: ………., adres poczty elektronicznej: ……….., numer telefonu: 512 104 939.

 2. Administrator danych zapewnia realizację wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych Klientów korzystających z Usług na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

xɪɪ ᴘᴏsᴛᴀɴᴏᴡɪᴇɴɪᴀ ᴋᴏɴ́ᴄᴏᴡᴇ

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22 1 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Promocje w Sklepie nie łączą się, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Sklep nie odpowiada za połączenie dwóch lub więcej promocji w wyniku błędu systemu informatycznego. Sklep anuluje takie Zamówienie

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn

 6. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  a) telefon:
  512 104 939
  b) email:
  kontakt@jubilerebis.pl
  c) pisemnie na adres:
  Jubiler Ebis pl. Legionów 6, 98-300 Wieluń

 7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 8. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl